ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ

ПРО НАДАННЯ МЕДИЧНИХ ПОСЛУГ

м. Київ

Товариство з обмеженою відповідальністю «СІНГАПУРСЬКИЙ МЕДИЧНИЙ ЦЕНТР», що належним чином зареєстроване, відповідно до чинного законодавства України, та має ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики (ідентифікаційний код юридичної особи 442477594; рішення Міністерства охорони здоров’я України про видачу ліцензії: Наказ МОЗ України «Про ліцензування медичної практики» від 26.07.2021 № №1566), в особі директора Олещенко Віти Іванівни, яка діє на підставі Статуту (надалі «Виконавець), керуючись ст.. 633, 641 Цивільного кодексу України, пропонує необмеженому колу фізичних осіб, укласти Договір про надання послуг (надалі – «Договір») на нижчевикладених умовах:

ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

У цьому Договорі нижченаведені терміни вживаються в наступному значенні:

Медичні послуги – всі послуги, які надаються Виконавцем за умовами цього Договору, до яких відносяться попередня медична консультація, клініко – діагностичні дослідження, маніпуляції та будь-які інші медичні заходи, спрямовані на встановлення діагнозу Пацієнта та його лікування.

Публічна оферта – пропозиція Виконавця (викладена на Сайті Виконавця), адресована необмеженому колу фізичних осіб укласти даний Договір на визначених умовах.

Cайт Виконавця – веб-сторінка в мережі Інтернет, за адресою https://singaporemedical.com.ua/ , яка є офіційним джерелом інформування Пацієнтів про Виконавця та Послуги, що ним надаються.

Акцепт – повне, безумовне та беззастережне прийняття Пацієнтом/Законним представником, умов Публічної оферти, у формі даного Договору. Прийняття згоди на надання медичних послуг пацієнтом не вимагає підписування будь-яких заяв, анкет чи інших документів. Підтвердження прийняття даної оферти, надання згоди на обробку персональних даних та надання згоди на надання медичних послуг здійснюється безпосередньо оплатою послуг відповідно до рахунку на оплату за реквізитами Виконавця, що додається до цієї оферти.

Медичний центр – заклад охорони здоров’я, створений Виконавцем, що забезпечує медичне обслуговування населення на основі відповідної ліцензії та професійної діяльності медичних працівників, розташований за адресою: місто Київ, вулиця Тимошенка Маршала, будинок 11.

Відділення Медичного центру – структурний підрозділ закладу охорони здоров’я, що забезпечує медичне обслуговування населення на основі відповідної ліцензії та професійної діяльності медичних працівників.

Пацієнт/Законний представник* – фізична особа, яка Акцептувала Публічну оферту Виконавця, викладену у цьому Договорі.

Персональні дані Пацієнта/Законного представника – відомості чи сукупність відомостей про особу Пацієнта/Законного представника, до яких відносяться прізвище, ім’я, по батькові, дата народження, місце проживання, номери засобів зв’язку, а також інша інформація, яка стосується особи Пацієнта/Законного представника та може бути використана Виконавцем з метою ідентифікації особи Пацієнта/Законного представника.

Комерційна таємниця – будь-яка інформація, що стосується специфіки діяльності Виконавця, порядку надання Виконавцем послуг, матеріально-технічної бази Виконавця, елементи інтер’єру, тощо.

Конфіденційна інформація – будь-яка інформація, яка стала відома Сторонам у зв’язку із укладенням цього Договору, його знаходженням на території Медичного центру, яка не відноситься до особи Пацієнта/Законного представника, і не має ознак комерційної таємниці. В тому числі, але не виключно, персональні дані та будь-яка інша інформація про осіб, які користуються послугами Виконавця, працівників та будь-яких відвідувачів Медичного центру.

Графік відвідувань – графік призначених медичних послуг, в якому визначається перелік медичних послуг, календарна дата та точний час, коли Пацієнт/Законний представник повинен з’явитися до Медичного центру для отримання таких послуг.

Третя особа – будь-яка особа, за винятком Пацієнта/Законного представника, Виконавця та працівників Медичного центру.

Лікуючий лікар або лікар Виконавця- фізична особа з медичною освітою, яка перебуває з Виконавцем у трудових відносинах і надає медичну допомогу (медичну послугу) пацієнту під час проведення консультацій, діагностики та лікування, у разі можливості та необхідності, оперативне втручання та знеболення.

Працівник Виконавця – фізична особа з медичною освітою або тез такої, яка перебуває з Виконавцем у трудових відносинах.

Реєстрація Пацієнта/Законного представника – процес фіксації часу і факту прибуття Пацієнта/Законного представника у зв’язку із виконанням умов цього Договору, здійснюється в зоні реєстратури (адміністратора) за адресами місць провадження господарської діяльності з медичної практики Виконавця.

Сторони – Пацієнт/Законний представник, та Виконавець.

* Сторони розуміють, що поняття «Пацієнт/Законний представник» в цьому Договорі вживається одночасно, оскільки Пацієнтом може виступати неповнолітня, малолітня особа, цивільна дієздатність яких обмежена і в інтересах якої має діяти її Законний представник. У випадку якщо Пацієнтом виступає неповнолітня, малолітня особа, права та обов’язки, визначені цим Договором, автоматично покладаються на її Законного представника.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. Даний Договір є публічним договором (надалі іменується – Договір), який вважається укладеним між Виконавцем, з однієї сторони, Пацієнтом/Законним представником, з іншої, з моменту Акцепту останнім всіх без винятку умов та положень даного Договору.

2.2. В порядку та на умовах, визначених цим Договором, Виконавець зобов’язується надати Пацієнту за плату послуги пов’язані з профілактикою, діагностикою та лікуванням хвороб, консультуванням та супутні послуги (надалі іменуються “медичні послуги”), а Пацієнт зобов’язується прийняти та оплатити такі послуги.

2.3. Послуги надаються на підставі цього Договору. Підтвердження прийняття даної оферти та надання згоди на надання медичних послуг здійснюється безпосередньо оплатою послуг відповідно до рахунку на оплату, що додається до цієї оферти.

2.4. Виконавець надає послуги, використовуючи мережу Інтернет, телефонну та/або комп’ютерну мережу.

2.5. Місцем надання послуг вважаються адреси місць провадження господарської діяльності з медичної практики

2.6. Послуги надаються протягом робочого часу Виконавця. Сторони розуміють, що у зв’язку з особливостями послуг, що надаються, індивідуальними характеристиками Пацієнта, неможливо наперед визначити строки надання послуг, тому Виконавець зобов’язаний надати послуги у розумний строк, необхідний для проведення діагностики, лікування або надання інших послуг.

ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

Пацієнт/Законний представник, має право:

3.1.1. Отримати медичні послуги для Пацієнта належної якості.

3.1.2. Отримувати достовірну та повну інформацію про стан здоров’я Пацієнта, у тому числі ознайомлюватись з відповідними медичними документами, що стосуються його здоров’я, які зберігаються у Виконавця.

3.1.3. Отримувати достовірну та повну інформацію про протипоказання, можливі ускладнення та ризики (в тому числі для життя та здоров’я), прогноз можливого розвитку захворювання при наданні медичних послуг Пацієнту.

3.1.4. Вимагати заміни Лікуючого лікаря.

3.1.5. Мати право на таємницю про стан здоров’я Пацієнта, факт звернення за медичною допомогою, діагноз, а також про відомості, одержані при його медичному обстеженні.

3.2. Пацієнт/Законний представник, зобов’язується:

3.2.1. Надавати повну та достовірну інформацію про стан свого здоров’я, симптоми, наявність інфекційних, хронічних та інших захворювань, наявність медичних протипоказань та іншу інформацію, яка має значення для встановлення діагнозу та проведення лікування та документи, необхідні для ідентифікації Пацієнта/Законного представника. На всіх документах, на яких Пацієнт/Законний представник ставить особистий підпис, вказувати своє прізвище та ініціали.

3.2.2. Неухильно дотримуватись усних чи письмових приписів і рекомендацій лікарів Виконавця.

3.2.3. З’явитись до Медичного центру або його Відділень, для отримання замовлених медичних послуг, без запізнень відповідно до призначеного часу. У разі запізнення, Пацієнт/Законний представник зобов’язаний заздалегідь попередити про це Виконавця мінімум за 2 години до запланованого візиту.

3.2.4. Оплачувати вартість медичних послуг в порядку та на умовах, визначених цим Договором.

3.2.5. До початку надання медичних послуг повідомити Виконавцю весь перелік лікарських засобів, які застосовує Пацієнт, а також про всі відомі хвороби, вади, алергічні чи специфічні реакції на лікарські засоби і продукти харчування та іншу суттєву інформацію про стан здоров’я Пацієнта.

3.2.6.У разі порушення або неможливості дотримання Пацієнтом плану лікування повідомити про це Виконавця.

3.2.7. Повідомляти Виконавця про покращення або погіршення самопочуття Пацієнта, появу або зникнення симптомів та іншу інформацію про зміни стану здоров’я Пацієнта протягом строку лікування.

3.2.8. Не розголошувати Третім особам будь-яку інформацію, яка стала відома йому у зв’язку з укладенням та виконанням цього Договору, яка містить комерційну таємницю та/(або) являється конфіденційною інформацією.

3.2.9. За будь-яких обставин, незалежно від перебування у стресовій ситуації, поводити себе коректно по відношенню до персоналу Виконавця, не допускати грубої або агресивної поведінки, лайки, погроз, чи інших виявів неповаги.

3.2.10. До початку надання медичних послуг Пацієнт/Законний представник надає інформовану добровільну згоду пацієнта на проведення діагностики, лікування та на проведення операції та знеболення і на присутність або участь учасників освітнього процесу (форма затверджена Наказом Міністерства охорони здоров’я України від 14.02.2012 № 110).

3.3. Виконавець має право:

3.3.1. Отримувати, зберігати та використовувати інформацію про Пацієнта/Законного представника відповідно до вимог законодавства України про захист персональних даних.

3.3.2. Відмовити у наданні послуг Пацієнту/Законному представнику в будь-який момент, в наступних випадках:

– при пред’явлені Пацієнтом/Законним представником неповних та (або) недостовірних даних про свою особу та(або) стан свого здоров’я працівникам Виконавця.

– у разі відмови Пацієнта/Законного представника надати інформовану добровільну згоду пацієнта на проведення діагностики, лікування та на проведення операції та знеболення і на присутність або участь учасників освітнього процесу (форма затверджена Наказом Міністерства охорони здоров’я України від 14.02.2012 № 110);

– при наявності медичних протипоказань до проходження лікування методами, які були визначені Сторонами;

– у разі відмови Пацієнта/Законного представника пройти обстеження, які необхідні для уточнення діагнозу та об’єктивної оцінки загального стану здоров’я;

– при відсутності у Пацієнта/Законного представника оригіналу паспорту, або іншого документа, що посвідчує особу, якщо у Виконавця відсутня копія такого документу, посвідчена Пацієнтом/Законним представником власноручно;

– у випадку порушення Пацієнтом/Законним представником передбаченого цим Договором обов’язку поводити себе коректно по відношенню до персоналу Виконавця (не допускати грубої або агресивної поведінки, лайки, погроз, чи інших виявів неповаги).

3.3.3 Отримати за надані послуги оплату в розмірах і строки, передбачені цим Договором.

3.3.4.Залучати третіх осіб для надання Послуг, які мають необхідну кваліфікацію.

3.3.5. В разі запізнення Пацієнта/Законного представника в односторонньому порядку змінити термін надання медичних послуг, або відмінити надання таких медичних послуг.

3.3.6. Перевіряти надану Пацієнтом/Законним представником, інформацію, а також виконання Пацієнтом умов Договору.

3.3.7. Призупинити надання Послуг Пацієнту на період перевірки виконання Пацієнтом/Законним представником умов Договору, в разі виникнення, або  обґрунтованих сумнівів у належному виконанні, або у порушенні Пацієнтом/Законним представником умов цього Договору.

3.3.8. Вимагати від Пацієнта/Законного представника, виконання умов цього Договору.

3.3.9. Проводити акції, надавати знижки, впроваджувати програми лояльності, спеціальні бонусні програми тощо в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

3.4. Виконавець зобов’язується:

3.4.1. Надавати медичні послуги, якість яких відповідає вимогам нормативно-правових документів та вимогам, які звичайно ставляться до послуг такого роду.

3.4.2. Надати якісні медичні послуги на платній основі, а також провести всі необхідні процедури направлені на обстеження та лікування Пацієнта/Законного представника в межах цього Договору.

3.4.3. Надати Пацієнту/Законному представнику виписку із історії хвороби, довідки та інші документи передбачені чинним законодавством України, після письмового звернення Пацієнта/Законного представника та оплати ним вартості медичних послуг, відповідно до умов даного Договору.

3.4.4 Інформувати Пацієнта/Законного представника про вартість та терміни надання медичних послуг, про можливі ризики та ускладнення, що можуть виникнути в ході надання медичних послуг.

3.4.5. Інформувати Пацієнта/Законного представника з усіх питань, які стосуються стану здоров’я, діагностування, лікування, прогнозу та профілактики захворювань, узгоджувати з Пацієнтом/Законним представником перелік необхідних діагностичних, лікувальних та профілактичних заходів.

3.4.6. При неможливості надати передбачені цим Договором послуги негайно повідомити про це Пацієнта/Законного представника.

3.4.7. Надавати Пацієнту Послуги з урахуванням положень Закону України «Про захист персональних даних», принципів збереження та нерозголошення лікарської та/або конфіденційної інформації.

3.4.8. Забезпечувати Пацієнту/Законному представнику, можливість отримання інформації з питань надання Послуг та Акційних пропозицій.

3.4.9. Приймати до розгляду письмові пропозиції Пацієнта/Законного представника, щодо покращення та якості надання Послуг.

ЦІНА ДОГОВОРУ ТА ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ ОПЛАТИ

4.1. Ціна цього Договору визначається, як сума наданих Пацієнту Виконавцем та прийнятих ним/Законним представником медичних послуг.

4.2. Вартість кожної медичної послуги визначається згідно діючих тарифів Виконавця.

4.3. Оплата медичних послуг за цим Договором здійснюється Пацієнтом/Законним представником або Третьою особою за безготівковим або готівковим розрахунком.

4.4. Оплата медичних послуг може здійснюватися шляхом переказу коштів на банківський рахунок Виконавця, деталі якого включають усю необхідну інформацію для здійснення переказу. Посилання на QR-код, яке дозволить зручно та швидко оплатити рахунок, буде розташоване у адміністративних відділах за адресами місць провадження господарської діяльності з медичної практики.

4.5. Сума оплати та строки оплати визначаються Виконавцем.

4.6. Підтвердження прийняття даної оферти та надання згоди на надання медичних послуг здійснюється безпосередньо оплатою послуг.

4.7. Пацієнт повинен провести розрахунок в установлені строки та надати підтверджуючі документи в разі необхідності по запиту Виконавця.

4.8. Всі розрахунки здійснюються в національній валюті України – гривні.

4.9. Пацієнт/Законний представник зобов’язаний у повному обсязі оплатити надані послуги, якщо інше не передбачене цим Договором.

4.10. За згодою Сторін медичні послуги можуть буди сплачені після їх фактичного надання, при цьому кінцевий термін сплати та сума заборгованості зазначаються в письмовій формі Виконавцем.

4.11. Вартість медичних послуг не може бути переглянута Виконавцем та встановлюється відповідно до тарифів, діючих на день надання цих послуг.

4.12. Якщо Пацієнт/Законний представник порушує порядок та строки оплати, встановлені цим Договором, Виконавець має право на відшкодування збитків, а також може припинити надання медичних послуг Пацієнту/Законному представнику до сплати заборгованості.

4.13. У разі відмови Пацієнта/Законного представника від отримання сплачених медичних послуг, до моменту початку їх фактичного надання, Пацієнт/Законний представник сплачує всі витрати, які Виконавець поніс у зв’язку з підготовкою до надання таких послуг.

4.14. Пацієнт/Законний представник не має права відмовитись від оплати фактично наданих послуг.

4.15. Якщо з вини Виконавця, медичні послуги надаються Пацієнту/Законному представнику не у повному обсязі, вартість ненаданих та сплачених медичних послуг відшкодовується Пацієнту/Законному представнику протягом 10-ти робочих днів. Якщо неможливість надання медичних послугу повному обсязі виникла з вини Пацієнта/Законного представника, чим порушено умови даного Договору – вартість ненаданих та сплачених медичних послуг не відшкодовується Пацієнту/Законному представнику.

4.16. Пацієнту, направленому страховою компанією Пацієнта, медичні послуги, передбачені програмою добровільного медичного страхування Пацієнта, Виконавець надає безкоштовно. Оплату таких послуг проводить страхова організація відповідно до договору на надання лікувально-профілактичної допомоги за програмою добровільного медичного страхування. Медичні послуги, що не входять до програми добровільного медичного страхування Пацієнта, Пацієнт оплачує за рахунок власних коштів у порядку та розмірі, передбаченому цим Договором.

ПОРЯДОК НАДАННЯ ТА ПРИЙМАННЯ-ПЕРЕДАЧІ ПОСЛУГ

5.1. Медичні послуги надаються медичними працівниками Виконавця, які мають відповідну спеціальну освіту і відповідають єдиним кваліфікаційним вимогам відповідно до законодавства України.

5.2. До початку надання медичних послуг Лікуючий лікар повідомляє Пацієнту/Законному представнику перелік, склад та вартість всіх медичних послуг, надання яких Пацієнту Лікуючий лікар вважає доцільним, та в усній формі погоджує із Пацієнтом/Законним представником перелік та вартість всіх медичних послуг, які будуть надані Виконавцем Пацієнту за призначенням цього Лікуючого лікаря.

5.3. Медичні послуги надаються за попереднім записом, який здійснюється за телефоном. Надання медичних послуг без попереднього запису можливо виключно у випадках, відсутності попереднього запису на цей час інших Пацієнтів. Дата та час надання кожної медичної послуги погоджується між Виконавцем та Пацієнтом/Законним представником в усній формі.

5.4. Приймання-передача наданих медичних послуг здійснюється в усній формі. Проведення оплати наданих послуг представником свідчить, що медична послуга вважається належним чином наданою Виконавцем та належним чином прийнята Пацієнтом/Законним представником.

ІНШІ УМОВИ

6.1. Порядок врегулювання спорів:

6.1.1. Всі суперечки та спори, що можуть виникнути в процесі надання послуг Виконавцем, у зв’язку з прийняттям, виконанням та/або порушенням положень цього Договору, врегульовуються шляхом проведення переговорів Сторін.

6.1.2. В разі недосягнення згоди шляхом переговорів, Пацієнт/Законний представник, залишає за собою право на пред’явлення претензій, які обов’язково повинні бути розглянуті Виконавцем в розумні строки, з метою врегулювання суперечок та спорів в досудовому порядку.

Усі претензії щодо наданих медичних послуг Пацієнт/Законний представник надсилає у письмовому вигляді на адресу: 04212, м. Київ, Тимошенка Маршала, буд. 11 рекомендованим поштовим відправленням, не пізніше 3-х днів з моменту отримання таких послуг.

6.1.3. В разі недосягнення згоди між Сторонами, шляхом переговорів та неможливості врегулювання в досудовому порядку, всі спори та суперечки вирішуються в судовому порядку у відповідності до вимог чинного законодавства України.

6.1.4. До відносин Сторін, що випливають з прийняття та виконання даного Договору, застосовуються положення законодавства України.

6.2. Додаткові положення:

6.2.1. Виконавець залишає за собою право в односторонньому порядку вносити зміни до даного Договору.

6.2.2. Всі зміни до цього Договору затверджуються відповідним наказом Директора Виконавця.

6.2.3. Всі зміни до цього Договору публікуються на Сайті Виконавця.

6.2.4. Всі зміни до даного Договору набувають чинності не раніше ніж через 30 календарних днів з моменту їх публікації на Сайті Виконавця.

6.2.5. Пацієнти вважаються повідомленими про внесені до Договору зміни з моменту опублікування цих змін на Сайті Виконавця.

6.2.6. Внесені зміни до Договору, що набрали чинності, розповсюджуються на всіх Пацієнтів/Законних представників.

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

7.1. У випадку порушення зобов’язання, що виникає з цього Договору (надалі іменується “порушення Договору”), Сторона несе відповідальність, визначену цим Договором та (або) чинним в Україні законодавством.

7.1.1. Порушенням Договору є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом цього Договору.

7.1.2. Сторона не несе відповідальності за порушення Договору, якщо воно сталося не з її вини (умислу чи необережності).

7.1.3. Сторона вважається невинуватою і не несе відповідальності за порушення Договору, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів щодо належного виконання цього Договору.

7.2. За прострочення строків оплати за цим Договором Пацієнт/Законний представник несе відповідальність у вигляді пені, яку він зобов’язаний сплатити Виконавцеві у розмірі 0,5 % від суми заборгованості за кожен день прострочення.

7.3. Сплата пені не звільняє Пацієнт/Законного представника від обов’язку у повному обсязі оплатити Виконавцеві оплату за надані послуги, а також відшкодувати збитки, завдані Виконавцеві з вини Пацієнта/Законного представника.

7.4 Виконавець не несе відповідальності за ефективність лікування, а також за негативні наслідки, які можуть виникнути при лікуванні у разі:

7.4.1. Неприбуття чи несвоєчасного прибуття Пацієнт/Законного представника на заплановані візити чи контрольні медичні огляди.

7.4.2. Замовчування чи несвоєчасного надання Пацієнтом/Законним представником інформації про стан свого здоров’я, у т.ч. про особливості організму Пацієнта/Законного представника щодо взаємодії з лікарськими засобами, особисту несумісність, наявність захворювань, тощо.

7.4.3. Надання Пацієнтом/Законним представником інформації з інших лікувальних закладів, які не відповідають фактичному стану здоров’я Пацієнта/Законного представника.

7.4.4. Недотримання Пацієнтом/Законним представником призначеного курсу лікування, приписів, рекомендацій лікаря Виконавця.

7.4.5. Продовження курсу лікування, який було розпочато в іншому лікувальному закладі (іншим лікарем, який не є працівником Виконавця).

7.6. У разі відмови Пацієнта/Законного представника від заздалегідь сплачених медичних послуг у строк менший, ніж три робочих дні до дня надання медичних послуг, Виконавець має право стягнути з Пацієнта/Законного представника штраф у розмірі тридцяти відсотків від вартості замовлених медичних послуг, для відшкодування витрат у зв’язку з підготовкою до надання послуг. Цей пункт не стосується візитів Пацієнта/Законного представника на консультації до лікаря, що не передбачає оперативного втручання або інших маніпуляцій з використанням медичної техніки та закупівлі медикаментозного забезпечення.

7.7. У разі відмови Пацієнта/Законного представника від заздалегідь сплачених медичних послуг у строк але не менший, ніж три робочих дні до моменту початку їх фактичного надання, кошти повертаються Пацієнту/Законному представнику за вирахуванням вартості понесених витрат Виконавцем та/або 10 (десяти) відсотків від вартості таких послуг, які зараховуються на користь Виконавця. У разі відмови Пацієнта/Законного представника менше, ніж три робочих дні до моменту початку їх фактичного надання, кошти Пацієнту/Законному представнику не повертаються.

7.8. У разі порушення Пацієнтом/Законним представником вимог п. 3.2.3 Договору (запізнення), що призвело до зміщення графіку прийому, Пацієнту/Законному представнику призначається інший час візиту на розсуд Виконавця.

7.9. Виконавець не несе відповідальності за належне функціонування та доступність певних сегментів мережі Інтернет, які знаходяться поза контролем Виконавця.

7.10. Сторони розуміють і визнають, що невідповідність результату надання тієї чи іншої Послуги результату, що очікував та бажав отримати Пацієнт/Законний представник, при зверненні за наданням відповідної послуги, саме по собі не є фактом надання такої послуги неналежної якості.

СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ ТА УМОВИ ЙОГО ПРИПИНЕННЯ

8.1. Договір є публічним і безстроковим та діє до його припинення будь-якою зі Сторін у порядку, встановленому цим Договором або законодавством України.

8.2. Даний Договір публічно доводиться до відома усіх Пацієнтів/Законних представників шляхом його розміщення (оприлюднення) на сайті Виконавця.

8.3. Якщо за 30 (тридцять) днів до закінчення поточного календарного року жодна із Сторін письмово не заявить про намір розірвати цей Договір, то він вважається продовженим (пролонгованим) на наступний календарний рік на таких самих умовах. Така пролонгація строку цього Договору можлива без обмеження терміну.

8.4. Строк дії цього Договору може бути достроково припинений:

за вимогою однієї із Сторін, при цьому остання зобов’язана не пізніше ніж за 10 (десять) календарних днів письмово повідомити про це іншу Сторону;

за рішенням суду;

у випадку довго тривалості (більше двох місяців) форс-мажорних обставин;

у випадку припинення/зупинення дії Ліцензії на медичну практику Виконавця;

у випадку, якщо Виконавець виявить, що дані, які містяться в Анкеті Пацієнта/Законного представника є неправдивими, Виконавець має право негайно припинити дію Договору, попередивши Пацієнта/Законного представника про це будь-яким доступним засобом зв’язку на власний вибір, зокрема, письмово, засобами електронної пошти, шляхом повідомлення на Сайті, тощо.

ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

9.1. Укладаючи цей Договір Пацієнт/Законний представник автоматично погоджується з повним та безумовним прийняттям положень цього Договору, затвердженого Виконавцем та оприлюдненим на сайті Виконавця.

9.2. Цей Договір є публічним відповідно до статей 633, 641 Цивільного кодексу України і його умови однакові для всіх Пацієнтів. Прийняття умов цього Публічного договору (акцепт) є повним і беззастережним і означає згоду Пацієнта/Законного представника зі всіма умовами Договору без виключення і доповнення.

А також свідчить про те, що Пацієнт/Законний представник розуміє значення своїх дій, всі умови Договору йому зрозумілі, Пацієнт/Законний представник не знаходиться під впливом помилки, обману, насильства, загрози, і тому подібне.

9.3. Виконавець може проводити аудіо- та відео запис всіх розмов з Пацієнтом/Законним представником. Така інформація є конфіденційною, але може бути використана Виконавцем, у разі виникнення спору та суперечок з Пацієнтом/Законним представником.

9.4. Виконавець гарантує, що всі відомості про Пацієнта/Законного представника, що містять лікарську та/або іншу конфіденційну таємницю, будуть використовуватись відповідно до принципів дотримання таких таємниць та відповідно до вимог законодавства України.

9.5. Визнання будь-якого положення або пункту даного Договору чи додатків до нього не дійсним, не впливає на дійсність інших положень і умов Договору. Цей договір регулюється чинним законодавством України.

9.6. Всі Додатки до Договору є невід’ємними частинами цього Договору та є обов’язковими для виконання та дотримання Сторонами.

9.7. Інформація про можливі додаткові або інші супутні послуги міститься на сайті Виконавця.

РЕКВІЗИТИ ВИКОНАВЦЯ

ТОВ «СІНГАПУРСЬКИЙ МЕДИЧНИЙ ЦЕНТР»

ЄДРПОУ 44247759

Адреса:

04212, м. Київ, Тимошенка Маршала, буд. 11

Реквізити рахунку:

IBANUA843052990000026003016709168уАТ КБ «ПриватБанк»

Тел. +38(093)2136429

Платник податку на прибуток, без ПДВ

Директор ____________В.І.Олещенко